Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

ČOV a kanalizace

Kontakt na DSO ČOV a kanalizace Hradec n/Mor.  Branka u Opavy:

http://www.kanalizacehradecbranka.webnode.cz//

Čištění odpadních vod 

Dobrovolný svazek obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy, jako vlastník Čistírny odpadních vod, uzavřel se společností 1. Hradecká zemědělská, a. s., smlouvu, jejímž předmětem je čištění odpadních vod ze žump, septiků a odpadních vod s příměsí kalů.

Čištění odpadních vod bude probíhat v zařízení Čistírna odpadních vod v Brance u Opavy. V případě zájmu o vyčerpání a likvidaci odpadních vod kontaktujte pracovníka 1. Hradecké zemědělské, a. s., pana Jaromíra Sonnka – tel.: 602 575 607.

Informace o splaškové kanalizaci najdete zde 

Co nepatří do kanalizace

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod, tj. vod, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně.

Odpadní voda je od jednotlivých producentů odváděna systémem kanalizačních stok a dalších objektů na stokové síti k čistírně odpadních vod, kde se vody čistí a následně je vypouštěna do recipientu - řeky.

Nezodpovědnost některých domácností i firem způsobuje při odvádění a čištění odpadních vod nemalé problémy. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem. Kanalizační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu dle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění prováděcích předpisů a stanovuje mimo jiné nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod a další podmínky pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě.

Do kanalizace nepatří biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky.
Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může způsobit snížení průtočnosti kanalizačních přípojek, nebo je zcela ucpat. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, které mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

 • látky radioaktivní, ropné, infekční a karcinogenní
 • látky omamné a hořlavé
 • jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
 • biologicky nerozložitelné tenzory
 • organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky
    • staré barvy, ředidla, lepidla
    • kyseliny, hydroxidy, detergenty
    • mazadla, oleje
    • zbytky čisticích prostředků
    • domácí a zahradní chemie
    • obsah baterií
 • průmyslová a statková hnojiva, zeminy, silážní šťávy
 • látky působící změnu barvy vody
 • neutralizační kaly
 • hygienické potřeby
 • léky
 • biologický odpad
    • odpady z kuchyňských drtičů
    • zbytky jídel

  • tuky a oleje