Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace k bezpečnosti naleznete: https://www.opava-city.cz/cs/bezpecnost

 

Mimořádné události se mohou týkat i nás

     I v dnešní moderní době může dojít na území kterékoli obce k ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. Tyto negativní jevy všeobecně nazýváme mimořádné události.

     Analýza rizik ukazuje ohrožující faktory pro jednotlivé obce; například ohrožení přirozenou povodní na vodních tocích, ohrožení zvláštní povodní pod vodním dílem Kružberk, ohniska epizootie nebo ptačí chřipky v obcích, kde se vyskytují rozsáhlejší chovy hospodářských zvířat. Plošně mohou být ohroženy všechny obce jak epidemií (chřipka),
tak i meteorologickými jevy, narušením dodávek pitné vody nebo narušením dodávek energií.

      Z těchto mimořádných událostí se nejčastěji objevuje přirozená povodeň, což však neznamená, že ostatní události můžeme vyloučit. Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí je prevence. Zranitelnost území je tím menší, čím lépe jsou obce připraveny na řešení všech typů ohrožení. Z událostí většího rozsahu se mohou vyvinout krizové situace, které pak vyžadují vyhlášení některého z krizových stavů,
to znamená stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu.

      Pokud k takové situaci dojde, starosta obce úzce spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky
a Zdravotnická záchranná služba) a prostřednictvím výkonu státní správy v přenesené působnosti se aktivně podílí na řešení těchto událostí. Má-li zřízen krizový štáb obce, využívá ho jako svůjpracovní orgán k realizaci opatření ochrany obyvatelstva. K těm patří zejména varování, evakuace a nouzové přežití.

      Varováním se rozumí včasné předání varovné (tísňové) informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události. Právě na jasném a srozumitelném varování závisí životy
a zdraví obyvatel a ochrana majetku. Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření
k ochraně obyvatelstva.  Z tohoto důvodu je na našem území vybudován tzv. jednotný systém varování a vyrozumění, jehož provoz zabezpečuje hasičský záchranný sbor. Jsou
to rotační a elektronické sirény, jejichž zkoušku slyšíme každou první středu v měsíci. Místnímsystémem obce pro varování a informování občanů je obecní rozhlas, případně elektronické megafony umístěné na hasičských vozidlech.

      Evakuací se rozumí organizované přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro předměty, materiál, technická zařízení, eventuálně nebezpečné látky uskladnění. Při povodních řeší v obci přípravu a řízení evakuace povodňová komise. Plošná evakuace probíhá vždy částečně samovolně, kdy část obyvatel po vyhlášení evakuace opustí ohrožené území vlastními dopravními prostředky nebo pěšky. Pro úspěšné provedení evakuačních opatření je nezbytná součinnost složek integrovaného záchranného systému, orgánů veřejné správy
a v neposlední řadě samotných evakuovaných občanů. Na území obce je evakuace organizována obecním úřadem, který využívá vlastní technické a dopravní prostředky (JSDH),případně prostředky fyzických a právnických osob. Mezi opatření, která může starosta obce vydat, patří například vyžádání poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě či území nebo vykonávání péče o děti a mládež.

     Posledním základním prvkem ochrany obyvatelstva jsou opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečují se nepřetržitě po dobu, po kterou situace vyžaduje plnění mimořádných opatření k zachování zdraví, života a životních potřeb obyvatel. Jedná se
o celou řadu činností a postupů s jediným cílem – minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na životy obyvatel.  K tomuto účelu má obec vytipováno náhradní ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou a rovněž zařízení pro přípravu teplé stravy.

      Pro úspěšné fungování celého systému je nezbytný také správně informovaný občan, který nepodlehne panice a umí správně reagovat na vzniklou událost. Je povinností každého z nás chránit jak sebe, osoby blízké a svůj majetek, tak i podle možnosti poskytnout pomoc ostatním ohroženým občanům.