Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady,
b) Papír včetně kartonových obalů,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
ch) Oleje
i) Textil
j) Elektroodpad

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), ch), i) a j).

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: ulice Zadní, Rychnovské nábřeží, Pod lesem, Požární, Selská a Cihelní a Školní za křížem. Speciální kompostéry typu JRK PREMIUMo objemu 900l. Bio kontejnéry umístěné na ul. Havlíčkova a v kamenolomu.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady – kompostéry typu JRK PREMIUM o objemu 900l, barva tmavě zelená, bez nápisu a dva zelené kontejnery
b) Papír včetně kartonových obalů - barva modrá, nápis PAPÍR
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá, nápis PLASTY
d) Sklo, barva zelená, nápis SKLO,
e) Kovy – k odložení je určen kontejner - barva černá, nápis KOVY
f) Vyřazené el. přístroje - k odložení jsou určeny kontejnery oprávněných osob, zajišťované obcí, barva žluto červená s vyobrazením el. přístrojů,
g) Oleje - k odložení jsou určeny popelnice oprávněných osob, zajišťovaných obcí
h) Textil - k odložení jsou určeny kontejnery oprávněných osob, zajišťované obcí,

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

1) Sběr a svoz nebezpečných odpadů je zajišťován minimálně dvakrát ročně, v termínech stanovených obcí, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány obcí: oznámením ve vývěskách, v obecním zpravodaji, obecním rozhlasem a informacemi na webových stránkách obce.

2) Shromažďování nebezpečných odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (například koberce, matrace, nábytek, atd.)

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně, v termínech stanovených obcí, jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány obcí: oznámením ve vývěskách, v obecním zpravodaji, obecním rozhlasem a informacemi na webových stránkách obce.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat do kamenolomu odkud je pravidelně vyvážen.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice vybavené čipem - určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít pomoci obecního úřadu v Brance u Opavy, který od žadatele příjme objednávku a za úplatu objedná, přistaví a zajistí odvoz odpadu oprávněnou osobou.