Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Základní údaje o škole.


Jsme školou malotřídní - trojtřídní s 1.-5. ročníkem. Nacházíme se v centru vesnice Branka u Opavy. Škola vzdělává v průměru 50 dětí. Většinou se 1.ročník vyučuje samostatně, ostatní spojeně vždy dva ročníky v jedné třídě. Součástí právního subjektu je také mateřská škola , která je umístěna nedaleko od školy základní a navštěvuje ji 42 dětí.

Název školy, sídlo, právní forma, IČO:
Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy

Právní forma:                příspěvková organizace
IČO:                            70999651 
adresa základní školy:  Školní 58, 747 41 Branka u Opavy
Tel. základní školy:       553 787 112 
adresa mateřské školy: Školní 53, 747 41 Branka u Opavy
Tel. mateřské školy:      553 787 032

Zřizovatel školy
Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Ředitel školy:
Mgr. Jan Špička

e-mailová adresa a www stránky:
ZS.Branka@seznam.cz

www.branka.eu

--------------------------------------------------------------------------------

1.Základní  informace, které je škola  povinna v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím  č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňovat

 

Úplný oficiální název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena Obcí Branka u Opavy se sídlem ředitelství Školní 58,74741 Branka u Opavy jako příspěvková organizace. Subjekt vznikl sloučením základní a mateřské školy v roce 2003. Mateřská škola má sídlo Školní 53,74741 Branka u Opavy. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Popis organizační struktury

Právnická osoba vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školních jídelen – výdejny základní a mateřské školy.

V čele organizace stojí ředitel, který je zároveň statutárním orgánem.

 

Kontakty

poštovní adresa: Školní 58,74741 Branka u Opavy

 

tel.:                     ředitelna - 553 787 112

                           MŠ 553 787 032

                           ŠJ    553 784 241

e. mail.               ZS.Branka@seznam.cz

 

Bankovní spojení - 1850391399/0800

Identifikační číslo organizace -  IČ 70999651

Daňové identifikační číslo (DIČ) - nepřiděleno

 

Rozpočet organizace

Přidělován každoročně Obcí Branka u Opavy a prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

 

2.Údaje o jmenování ředitele školy do funkce :

V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na základě výsledku konkurzního řízení byl jmenován do funkce ředitele školy Mgr.Jan Špička. Rada Obce Branka u Opavy ho dne 29.6.2015 jmenovala ředitelem školy s nástupem od 1.8.2015.

 

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy (podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

Ředitel školy a školského zařízení

 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

 

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

§ 165

 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle

§ 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

 

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle

§ 17 odst. 3,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

 

3.Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat telefonem  ( 553787112) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese ZS.Branka @seznam.cz. Poskytuje je ředitel školy. Přijímáním podnětů, žádostí a stížností je pověřen ředitel školy, popřípadě vedoucí učitelka mateřské školy.

 

4. Stížnosti, oznámení a podněty se vyřizují následujícím způsobem:

4.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

- podává se řediteli školy,

- odvolacím orgánem je krajský úřad.

 

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

4.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

- podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci.

- Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních.

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

4.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

- stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem,

- zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu.

 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,

Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně.

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení k jejímu vyřízení. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení je možné odvolání. To se podává Moravskoslezskému kraji prostřednictvím ředitele školy ve stanovené lhůtě. (Vše je uvedeno na rozhodnutí).

 

5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem

§ 15 – 17 zákona č.106/1999 Sb .

 

- Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici.

Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, musí podat písemnou žádost.
Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole.

Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
Pokud není zřejmé, jaká informace je požadována, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

 

 Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

6. Omezení práva na poskytnutí informace

-  ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:

   vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti,

   o politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství,

   o její trestné činnosti, zdraví a sexuálním životě,rodinných příslušnících a majetkových  poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby,

   jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen  za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst

   a chráněno její dobré jméno, ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také

   zvláštní zákony, např. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, občanský  zákoník.

 

Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivých školám, předškolním a školským zařízením, výše dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením atd.)

 

Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí škola na své náklady.

Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno za úhradu. Její výše odpovídá částkám v místě obvyklým. Při využití služeb České pošty s. p. se úhrada řídí jejím sazebníkem:

Kopie dokumentu A4 stránka jednostranně……………………………………..2 Kč

Kopie dokumentu A4 stránka oboustranně…………………………….………..3 Kč

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací a to v hotovosti proti vystavenému příjmovému dokladu.

 

V Brance u Opavy 

                                                                                             Mgr.Jan Špička,                                                                                                               ředitel